Shona

Shona is a member of the family of Bantu languages. It is widely spoken in Zimbabwe and Zambia. Shona is primarily a written language. Urban populations tend to speak school or standard Shona whereas English is used with Europeans, and to Africans who don't understand nearby languages.

Map of Shona language speakers.
Enlarge
Map of Shona language speakers.

Basic stats

Total speakers: 7 million

Main Countries: Zimbabwe, Botswana, Mozambique, Zambia

Alternate names: "Swina", Chishona

ISO 639-3 Code: sna


Language Sample

Vanhu vese vanoberekwa vakasununguka uyewo vakaenzana pahunhu nekodzero dzavo. Vanhu vese vanechipo chokufunga nekuziva chakaipa nechakanaka saka vanofanira kubatana nomweya wohusahwira.

(Declaration of Human Rights, Article 1)Product Availability

The following products are currently available in Shona:

  • For Consumers

(Coming soon)

Sources

Page tools:      Content  [Comments]  [Printable version]